Ana Səhifə > Laboratoriya, Ekspertiza və Sertifikatlaşdırma Mərkəzi > Torpaqların aqrokimyəvi analizlərinin aparılması

Məzmunu

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların aqrokimyəvi analizlərinin aparılması və analizin nəticələrinə dair arayışların verilməsi ilə bağlı lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi.

 

Xidmətin göstərilmə yeri

Agentliyin Laboratoriya, Ekspertiza və Sertifikatlaşdırma Mərkəzinin yerli qurumları(Aqrokimyəvi laboratoriyalar).

 

Xidmətin həyata keçirilmə formaları

Xidmət yerinə gəlməklə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcıda təqdim olunması.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Ərizə;

Fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

Hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti;

Hüquqi şəxsin nümayəndəsinin səlahiyyətini təsdiq edən etibarnamə.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün doldurulması tələb olunan müvafiq sənədlərin (ərizə, blank və s.) nümunələri

Ərizə nümunəsi.

 

Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti

10 iş günü ərzində (ərizəçi tərəfindən torpaq nümunəsi təqdim edildikdə);

15 iş günü ərzində (ərizəçi tərəfindən torpaq nümunəsi təqdim edilmədikdə)..

 

Xidmətin ödənişli və ya ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilməsi, ödənişli xidmətin məbləği, hüquqi əsası və ödənilmə üsulları

 

6.

Əkin sahələrində və digər kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarda aqrokimyəvi tədqiqat işlərinin aparılması

6.1.

Torpağın məhsuldarlıq göstəricilərinin təyini

6.1.1.

torpaq nümunələrinin götürülməsi

1 nümunə*

8,00

6.2.

Torpağın kimyəvi göstəricilərinin təyini

6.2.1.

pH-ın (torpaq ekstratında) təyini

1 nümunə

2,00

6.2.2.

əhəngin (karbonatlıq) təyini

1 nümunə

5,00

6.2.3.

gipsin miqdarının təyini

1 nümunə

12,00

6.2.4.

duzluluğun təyini

1 nümunə

5,00

6.2.5.

üzvi karbonun təyini

1 nümunə

10,00

6.2.6.

ümumi karbonun təyini

1 nümunə

16,00

6.2.7.

üzvi maddənin (humus) təyini

1 nümunə

7,00

6.2.8.

nitrat azotunun (NO3), ammonium azotunun (NH4) və ümumi azotun (N) təyini

1 nümunə

8,00

(hər biri üzrə)

6.2.9.

mütəhərrik fosforun (P2O5) təyini

1 nümunə

6,00

6.2.10.

mənimsənilən kaliumun            (K2O)

təyini

1 nümunə

7,00

6.2.11.

mənimsənilən natriumun (Na) təyini

1 nümunə

7,00

6.2.12.

mənimsənilən kalsiumun (Ca) və maqneziumun (Mg) təyini

1 nümunə

8,00

(hər biri üzrə)

6.2.13.

mənimsənilə bilən mikroelement- lərin (Fe, Cu, Zn, Mn, B) təyini

1 nümunə

10,00 (hər bir element üzrə)

6.2.14.

KDK (torpaqda dəyişə bilən kationların ümumi miqdarı)

1 nümunə

12,00

6.2.15.

SAR (natriumun adsorbsiya səviyyəsi)

1 nümunə

12,00

6.2.16.

ESP (dəyişə bilən natriumun faizlə miqdarı)

1 nümunə

15,00

6.2.17.

RSC (qalıq natrium karbonatın miqdarı)

1 nümunə

15,00

6.2.18.

torpaq analizi - Paket 1 (struktur, duzluluq (EC), pH, əhəng, fosfor, kalium və üzvi maddələrin təyini)

1 nümunə

25,00

6.2.19.

torpaq analizi - Paket 2 (struktur, duzluluq, pH, əhəng, azot, fosfor, kalium, kalsium, natrium, maqne- zium və üzvi maddələrin təyini)

1 nümunə

35,00

6.2.20.

torpaq analizi - Paket 3 (struktur, duzluluq (EC), pH, əhəng, azot, fosfor, kalium, natrium, üzvi maddələr, mikroelementlərin (Fe, Cu, Zn, Mn) təyini)

1 nümunə

45,00

6.2.21.

torpaq analizi - Paket 4 (struktur, duzluluq (anion və kationlar), pH, əhəng, üzvi maddələr, azot, fosfor, kalium, natrium, kalsium, maqnezium,            mikroelementlərin

(Fe, Cu, Zn, Mn) təyini)

1 nümunə

65,00

6.3.

Torpağın fiziki göstəricilərinin təyini

6.3.1.

torpağın strukturunun təyini

1 nümunə

4,00

6.3.2.

mexaniki tərkib (qum, gil, lil faizlə)

1 nümunə

10,00

6.3.3.

torpaqda solma nöqtəsinin və tarla tutumunun təyini

1 nümunə

5,00

(hər biri üzrə)

6.3.4.

torpaq ekstratında elektrik keçiri- ciliyinin təyini

1 nümunə

5,00

6.3.5.

torpaqda nəmliyin və su keçiri- ciliyinin təyini

1 nümunə

4,00

(hər biri üzrə)

6.3.6.

torpaqda həcm çəkisinin (pozul­mamışdırsa) və sıxlığın təyini

1 nümunə

2,00

(hər biri üzrə)

6.3.7.

xüsusi çəkinin təyini

1 nümunə

6,00

6.3.8.

torpağın standart fiziki analizi (struktur, tarla tutumu, solma nöqtəsi, həcm çəkisi)

1 nümunə

11,00

6.4.

Torpağın aqrokimyəvi kartoqramının hazırlanması

6.4.1.

sahə 100 (daxil olmaqla) hektara qədər olduqda

1 nümunə

100,00

6.4.2.

sahə 101 hektardan 500 hektara qədər olduqda

1 nümunə

100,00 (və hər əlavə hektar üçün 1,00)

6.4.3.

sahə 501 hektardan çox olduqda

1 nümunə

500,00 (və hər əlavə hektar üçün 0,50)